Šta je PCB?


    Polihlorovani bifenili (PCB) su aromatska, sintetska, hemijska jedinjenja koja se ne pojavljuju prirodno u okruženju. Oni se sastoje od bifenil strukture, dva povezana benzenova prstena, u kojima neki ili svi atomi vodonika su zamenjeni atomima hlora. Osnovna molekulska struktura, uključujući konvencionalnu numeraciju supstituenta položaja, je prikazana na Slici. 1.

Slika 1. Strukturna formula PCB jedinjenja 


    Hemijska formula PCB jedinjenja je C12H10-nCln, gde je n u rangu od 1 do 10. Teoretski, 209 različitih kongenera PCB jedinjenja je moguće ali oko 130 je identifikovano u komercijalnim proizvodima.


Karakteristike


    Sve kongeneri PCB jedinjenja su lipofilni i njihova lipofilnost se povećava sa povećanjem stepena hlorisanja. Uopšteno, PCB jedinjenja se mogu nači u rasponu od teških uljnih tečnosti, lepljivih smola, ili topljivih kristalnih materija u zavisnosti od količine supstituisanog hlora.

    Ova veštačka jedinjenja su bez mirisa, bezbojna do svetlo žute ili žute boje, veoma stabilna i imaju relativno male vrednosti isparljivosti na sobnoj temperaturi. PCB jedinjenja su hidrofobna i stoga imaju vrlo nisku rastvorljivost u vodi. Kongeneri sa nižim stepenom hlorovanja su nestabilniji od onih sa višim stepenom. Kao hidrofobna i veoma stabilna jedinjenja mogu ispariti iz vode uprkos niskom naponu pare. PCB jedinjenja takođe lako apsorbuju na organske čestice u zemljištu, sedimentu, biološkim ili vodenim sistemima. (Panero i dr. 2005). Ove organske čestice mogu lako da se prenose na velike razdaljine i to je jedan od razloga što su pronađeni svuda po Svetu, pa čak uključujući i udaljene oblasti.

    Nasuprot tome, oni su rastvorljivi u ulju i veoma rastvorljivi u većini organskih rastvarača. PCB jedinjenja su neosetljiva na izvor svetlosti i imaju izuzetnu stabilnost na toplotu - koja se povećava sa sadržajem hlora - i razlažu se tek na veoma visokoj temperaturi (> 1000 ° C). Polihlorovani bifenili imaju visok nivo hemijske inercije i veoma su otporni na mnoge hemijske agense kao što su kiseline, baze i oksidante. Ne utiče na metale ali rastvaraju ili omekšaju određene vrste gume i plastike. PCB jedinjenja su praktično otporna na vatru zbog svojih visokih tački paljenja (170-380 °C).


    Njihova isparenja su teža od vazduha, ali nisu eksplozivna. Imaju nisku električnu provodljivost, visoku toplotnu provodljivost i visoku otpornost na termičke degradacije. Na osnovu ovih osobina oni su se godinama koristili u stotinama industrijskih i komercijalnih aplikacija, uključujući električne, prenos toplote i u hidrauličnim uređajima; kao plastifikatori u proizvodnji boja, plastike i gumenih proizvoda; u pigmentima, bojama i nekarbonskim papirima za štampu i mnoge druge industrijske primene (EPA 2013a).

    PCB jedinjenja poseduju još jednu bitnu osobinu, a to je da ugljenik i hlor su spojeni veoma jakom vezom i količina energije koja je potrebna da se raskine je veća od većine drugih kovalentnih veza. Snaga ovih veza u molekulu PCB jedinjenja se dodatno povečava sa brojem atoma hlora i samim tim uveliko povećavaju sposobnost PCB da opstane u okruženju.

PCBs Srbija

Artikli

Cilj ove stranice je da da osnovne i tehničke informacije o polihlorovanim bifenilima poznatim kao PCB jedinjenjao kao i o njihovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni cilj je da se javnost u Srbiji upozna sa Nacionalnim implementacionim planom za zbrinjavanje PCB kontaminacija, zakonskim propisima i regulativama kako u Republici Srbiji tako i u Svetu. Ova stranicam ima za cilj da pomogne svim vlasnicima PCB kontaminiranih uređaja i otpada i da ih usmeri na zakonske propise i procedure, tehničke i sigurnosne procedure za pravilno rukovanje i zbrinjavanje PCB kontaminiranih ulja, opreme, zemljišta i da ih uputi na relevantne institucije i provajdere.

Stokholmska konvencija

Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) je usvojen na Konferenciji održanoj 22. maja 2001. u Stokholmu, u Švedskoj. Konvencija je stupila na snagu 17. maja 2004. godine.

PROČITAJ VIŠE

PCB jedinjenja

Polihlorovani bifenili (PCB) su aromatska, sintetička, hemijska jedinjenja koja se ne pojavljuju prirodno u okruženju. Oni se sastoje od bifenil strukture sa dva povezana benzenova prstena u kojima neki ili svi atomi vodonika su zamenjeni atomima hlora. 

PROČITAJ VIŠE

Gde se PCB jedinjenja mogu pronaći?

PCB jedinjenja prvi put su identifikovania u 19. veku i počela su da se proizvode u industrijskim razmerama od 1929. godine. Intezivno su se koristili u periodu od 1920. i 1980. godine. 

PROČITAJ VIŠE

Uticaj PCB jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu okolinu

PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema. 

PROČITAJ VIŠE