PCBs kontaminacija

Inicijalnim planom projekta bilo je predviđeno da se ukloni ili dekontaminira 200 tona PCB opreme i otpada u okviru komponente projekta 4.5. Kao rezultat aktivnosti u okviru komponenti projekta 3 i 4 do sada je ukupno zbrinuto 317,2 tone PCB opreme i otpada.


Scenario A : 131.480 kgScenario B : 111.930 kgScenario C: 73.790 kgUKUPNO: 317.200 kgScenario A – Finalno uklanjanje “čiste/deklarisane PCB” opreme (transformatora i kondenzatora): Istakanje ulja iz transformatora u Srbiji, praćeno izvozom čistog PCB-a i kondenzatora na finalno zbrinjavanje (destrukcija i insineracija), kao i izvoz praznih transformatora u cilju recikliranja vrednih materijala (prvenstveno bakra);


Scenario B – Transformatori koji sadrže ulje sa niskom koncentracijom PCB-a se dekontaminiraju u Srbiji do sadržaja PCB-a ispod 50 mg/kg i vraćaju se u rad;


Scenario C – Transformatori koji sadrže ulje sa niskom koncentracijom PCB-a se dekontaminiraju u Srbiji do sadržaja PCB-a ispod 10 mg/kg i demontiraju se u cilju recikliranja vrednih materijala (prvenstveno bakra).

Aktivnosti projekta u okviru komponente 4.5 su proširene i potpisan je Ugovor za finalno zbrinjavanje dodatnih 240 tona opreme i dekontaminaciju 80 tona opreme. Predviđa se da će ove aktivnosti biti završene do kraja tekuće godine.

PCBs Srbija

Artikli

Cilj ove stranice je da da osnovne i tehničke informacije o polihlorovanim bifenilima poznatim kao PCB jedinjenjao kao i o njihovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni cilj je da se javnost u Srbiji upozna sa Nacionalnim implementacionim planom za zbrinjavanje PCB kontaminacija, zakonskim propisima i regulativama kako u Republici Srbiji tako i u Svetu. Ova stranicam ima za cilj da pomogne svim vlasnicima PCB kontaminiranih uređaja i otpada i da ih usmeri na zakonske propise i procedure, tehničke i sigurnosne procedure za pravilno rukovanje i zbrinjavanje PCB kontaminiranih ulja, opreme, zemljišta i da ih uputi na relevantne institucije i provajdere.

Stokholmska konvencija

Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) je usvojen na Konferenciji održanoj 22. maja 2001. u Stokholmu, u Švedskoj. Konvencija je stupila na snagu 17. maja 2004. godine.

PROČITAJ VIŠE

PCB jedinjenja

Polihlorovani bifenili (PCB) su aromatska, sintetička, hemijska jedinjenja koja se ne pojavljuju prirodno u okruženju. Oni se sastoje od bifenil strukture sa dva povezana benzenova prstena u kojima neki ili svi atomi vodonika su zamenjeni atomima hlora. 

PROČITAJ VIŠE

Gde se PCB jedinjenja mogu pronaći?

PCB jedinjenja prvi put su identifikovania u 19. veku i počela su da se proizvode u industrijskim razmerama od 1929. godine. Intezivno su se koristili u periodu od 1920. i 1980. godine. 

PROČITAJ VIŠE

Uticaj PCB jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu okolinu

PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema. 

PROČITAJ VIŠE