Uticaj PCB jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu okolinu 


     Pored svojih dobrih namena PCB jedinjenja karakteriše i izuzetna toksičnost što ga svrstava u grupu izuzetno opasnih i štetnih materija. PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema i predstavlja naglašeni rizik zagađenja životne sredine, vode, vazduha i zemljišta. Neadekvatno i rizično postupanje, kao i upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema u oblasti zaštite životne sredine.
     Prema Bazelskoj konvenicji polihlorovani bifenili (Y10, Y45) pripadaju kategoriji opasnih otpadnih materija i podležu posebnom postupku karakaterizacije i propisanim načinom upravljanja njihovim tokovima od nastanka, transporta, prerade, do konačnog uništenja.

Uticaj PCB na zdravlje ljudi

Iako se PCB lako apsorbuju u telo, oni se sporo metabolišu i izlučuju, a sve veći broj studija ističe ozbiljan uticaj PCB-ija na zdravlje ljudi. 
 • Akutni toksični efekti: Ljudi koji su direktno izloženi direktno visokim koncentracijama PCB-a, bilo putem kože, hrane ili vazduha, iskusili su iritacije nosa i pluća, iritacije kože kao što su teške akne (hlorakne) i osip, i probleme sa očima.
 • Rak: Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), u okviru Svetske zdravstvene organizacije (SZO), meri kancerogeni rizik različitih hemikalija i PCB-ija i stavlja ih u grupu 2 B: verovatno kancerogene za ljude sa „slabije ustanovljenim“ naučnim dokazima.
 • Bolesti srca: PCB uzrokuju povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije i dijabetesa.
 • Uticaji na hormone: PCB utiču na sistem polnih i utvrđeno je da smanjuju doba kada devojčice dostižu pubertet i mogu smanjiti nivo muškog polnog hormona, testosterona.
 • Astma: PCB uzrokuju povećani rizik od astme i drugih infektivnih bolesti respiratornih organa. Preciznije, deca imaju povećan rizik od astme i drugih infektivnih bolesti disajnih puteva kada su izložena trajnim organskim zagađivačima, uključujući PCB.
 • Težina novorođenčadi i motoričke veštine dece: Bebe žena koje su bile izložene polihlorovanim bifenilima se rađaju lakše u odnosu na bebe žena koje nisu bile izložene. Takođe, žene koje su jele hranu kontaminiranu polihlorovanim bifenilima rađaju decu koja postižu niže rezultate na testovima ponašanja odojčadi, i imaju motoričke probleme i smanjenje kratkoročne memorije.

 • Sposobnost učenja: Polihlorovani bifenili su povezani sa kognitivnim problemima i smanjivanjem sposobnosti da se uči i pamti. Druge studije pokazuju da se polihlorovani bifenili dovode u vezu sa smanjenom budnošću i povećanim umorom.Kako smanjiti rizik od izloženosti polihlorovanim bifenilima?

  • Da bi smanjili količinu polihlorovanih bifenila koje Vaša porodica konzumira smanjite količinu svinjskih masti koju jedete i pažljivo birajte morsku ribu i plodove. Kuvanje ribe i mesa tako da se masnoća odvoji od mesa je još jedan način da se smanji količina polihlorovanih bifenila u Vašem jelu.

  • Deca se moraju upozoriti da se ne igraju sa starim uređajima, električnom opremom ili transformatorima, pošto oni mogu sadržati polihlorovane bifenile.

  • Ako ste na poslu izloženi polihlorovanim bifenilima, istuširajte se i promenite odeću kada odlazite sa posla. Takođe, Vaša radna odeća bi trebalo da bude prana i čuvana odvojeno od svakodnevne odeće.

    PCBs Srbija

    Artikli

    Cilj ove stranice je da da osnovne i tehničke informacije o polihlorovanim bifenilima poznatim kao PCB jedinjenjao kao i o njihovom uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni cilj je da se javnost u Srbiji upozna sa Nacionalnim implementacionim planom za zbrinjavanje PCB kontaminacija, zakonskim propisima i regulativama kako u Republici Srbiji tako i u Svetu. Ova stranicam ima za cilj da pomogne svim vlasnicima PCB kontaminiranih uređaja i otpada i da ih usmeri na zakonske propise i procedure, tehničke i sigurnosne procedure za pravilno rukovanje i zbrinjavanje PCB kontaminiranih ulja, opreme, zemljišta i da ih uputi na relevantne institucije i provajdere.

    Stokholmska konvencija

    Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) je usvojen na Konferenciji održanoj 22. maja 2001. u Stokholmu, u Švedskoj. Konvencija je stupila na snagu 17. maja 2004. godine.

    PROČITAJ VIŠE

    PCB jedinjenja

    Polihlorovani bifenili (PCB) su aromatska, sintetička, hemijska jedinjenja koja se ne pojavljuju prirodno u okruženju. Oni se sastoje od bifenil strukture sa dva povezana benzenova prstena u kojima neki ili svi atomi vodonika su zamenjeni atomima hlora. 

    PROČITAJ VIŠE

    Gde se PCB jedinjenja mogu pronaći?

    PCB jedinjenja prvi put su identifikovania u 19. veku i počela su da se proizvode u industrijskim razmerama od 1929. godine. Intezivno su se koristili u periodu od 1920. i 1980. godine. 

    PROČITAJ VIŠE

    Uticaj PCB jedinjenja na zdravlje ljudi i životnu okolinu

    PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema. 

    PROČITAJ VIŠE